top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1.         Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: “KUZZ, Kracht uit Zeven Zonnestralen, gevestigd te Loon op Zand, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56001118 gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

 2. Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer bij de Overeenkomst, een volwassen client of de wettelijk gezaghebbende ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind;

 3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer;

 4. Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;

 5. Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 6. Kind: De minderjarige ten behoeve van wie Opdrachtgever de Overeenkomst tot het verlenen van diensten is aangegaan.

 7. Schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg.

 

 

Artikel 2.         Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Opdrachtnemer, op iedere Overeenkomst tussen Partijen en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

 2. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.

 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

 

Artikel 3. Kennismaken / informatie-uitwisseling

 1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een (telefonisch)gesprek of informatief mailcontact plaatsvinden.

 2. Tijdens een eerste contact zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.krachtuitzevenzonnestralen.nl.

 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie, waaronder ook medisch relevante informatie. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een Kind jonger dan 16 jaar, dan zal Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededelen wie het ouderlijk gezag heeft over het Kind, dan wel hoe de wettelijke vertegenwoordiging is geregeld.   

 

                                                                   

Artikel 4.         Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken over de overeengekomen dienstverlening op schrift zijn gesteld en door Opdrachtgever voor akkoord zijn ondertekend.

 2. In afwijking van lid 1 kan een Overeenkomst eveneens tot stand komen indien de mondeling gemaakte afspraken per email of anderszins langs elektronische weg aan Opdrachtgever zijn bevestigd en door Opdrachtgever akkoord verklaard.

 3. Indien de dienstverlening betrekking heeft op begeleiding van een kind jonger dan 16 jaar, en de Opdrachtgever is niet de enige wettelijk gezag hebbende ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van het Kind, dan geldt tevens het gestelde in lid 4, 5 en 6.

 4. Alle wettelijk gezag hebbende ouders dienen schriftelijk in te stemmen met de begeleiding van het Kind. De gezaghebbende ouder die Opdrachtgever is, is verplicht om de andere gezaghebbende ouder deugdelijk te informeren over de begeleiding van het Kind en is verplicht om er voor zorg te dragen dat ook deze ouder zijn of haar schriftelijke toestemming verleent. Dit geldt tevens in geval van wijzigingen in de begeleiding.

 5. Indien de andere gezaghebbende ouder niet of niet langer instemt met begeleiding van het Kind, dan is Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer hier terstond van op de hoogte te stellen. In dat geval is het Opdrachtnemer niet of niet langer toegestaan om het Kind te begeleiden.

 6. Indien Opdrachtgever niet of niet volledig aan het gestelde in lid 4 en/of 5 heeft voldaan, dan zijn de  gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer volledig vrijwaren indien Opdrachtnemer ter zake door de andere ouder wordt aangesproken.

 

 

Artikel 5.         Regels rond afspraken

 1. Afspraken voor een sessie en/of activiteit beginnen en eindigen op de afgesproken tijdstippen. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat hij/zij en/of het Kind tijdig op afgesproken tijdstip en plaats aanwezig is. Het Kind wordt na afloop op de afgesproken tijd opgehaald of vertrekt zelfstandig indien afgesproken.

 2. Indien een sessie en/of activiteit niet op tijd kan beginnen omdat de Opdrachtgever of het Kind niet aanwezig is, dan betekent dit niet dat de sessie en/of activiteit voortduurt na het overeengekomen tijdstip. Opdrachtgever blijft alsdan het volledige tarief verschuldigd.

 3. Indien het een Kind betreft, dient de Opdrachtgever tijdens een sessie en/of activiteit telefonisch bereikbaar te zijn voor Opdrachtnemer.

 4. Indien Opdrachtgever een afspraak wenst af te zeggen, bijvoorbeeld omdat men verhinderd is door ziekte of anderszins, dan dient hij/zij hier Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk van op de hoogte te stellen.

 5. Indien een afspraak door Opdrachtgever wordt geannuleerd korter dan 24 uur voor aanvang, en er is geen aanwijsbare reden van overmacht waardoor dit eerder gemeld kon worden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om het overeengekomen tarief voor de afspraak in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

 6. Restitutie voor een gereserveerde gemiste sessie, cursus, workshop of les, waarvoor een vast tarief geldt, is niet mogelijk; tenzij anders vastgelegd.

 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om in overleg tot 24 uur voorafgaand aan een afspraak, de afspraak af te zeggen of te verzetten. Indien de afspraak door overmacht geen doorgang kan vinden zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen. Onder overmacht in dit verband wordt onder meer verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid, noodzakelijke zorg aan een dierbare of het overlijden van een dierbare.

 

 

Artikel 6.         Tarieven

 1. Aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, alsmede de verwachte tijdsduur of de te besteden tijd en de geldende tarieven.

 2. De geldende tarieven staan vermeld op www.krachtuitzevenzonnestralen.nl en worden op verzoek aan Opdrachtgever toegezonden. Bedragen zijn niet belast met btw door gebruik van de KOR.

 3. Handelingen/dienstverlening waarvoor geen vast tarief geldt, zullen op basis van bestede tijd tegen het uurtarief aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 4. Opdrachtnemer is gerechtigd om de tarieven bij elk nieuw kalenderjaar aan te passen. Tariefswijzigingen die door het jaar heen doorgevoerd worden dienen minimaal 1 maand voor inwerkingtreding te worden aangekondigd.

 

 

Artikel 7.         Factuur en betaling

 1. Een betaling kan contant, met pin of met overboeking voorafgaand aan de dienstverlening of activiteit gedaan worden.

 2. Opdrachtnemer stuurt indien door Opdrachtgever aangevraagd een factuur voor de overeengekomen dienstverlening. Opdrachtgever dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen, tenzij anders overeengekomen/ tenzij anders op de factuur staat vermeld.

 3. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

 4. Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt Opdrachtgever een herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

Artikel 8.         Vertrouwelijkheid en privacy

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 2. Voor overleg met derden in het belang van het Kind jonger dan 16 jaar, is toestemming vereist van de wettelijk gezag hebbende ouders en indien relevant van het Kind. Artikel 4 lid 3 is hierop van overeenkomstige toepassing.

 3. Opdrachtnemer zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van Opdrachtgever en het Kind, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

Artikel 9.         Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

 2. Opdrachtnemer heeft een verzekering afgesloten voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

 3. Opdrachtnemer is enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkomingen in de nakoming van verplichtingen uit Overeenkomst indien Opdrachtnemer ter zake in verzuim is.

 4. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd vermeerderd met een eventueel eigen risico.

 5. Indien de verzekeraar niet uitkeert, dan is aansprakelijkheid gemaximeerd tot het bedrag dat met de Overeenkomst is gemoeid, doch maximaal berekend over de duur van een periode van 6 maanden.

 6. Opdrachtnemer kan geen beroep doen op enige aansprakelijkheid beperkende bepaling, indien de schade het gevolg is van diens opzet of grove schuld.

Artikel 10.       Klachten en geschillen

 1. Opdrachtnemer heeft een klachtenregeling vastgesteld, overeenkomstig de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Onvrede of een klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Opdrachtnemer.

 2. Cliënten van Opdrachtnemer kunnen een beroep doen op de klachtenregeling en kunnen zich desgewenst laten bijstaan door een klachtenfunctionaris van ‘Klachtenportaal Zorg’.

 3. De informatie omtrent de klachtenregeling is te vinden op de website van Opdrachtnemer; www.krachtuitzevenzonnestralen.nl.

 

 

Artikel 11.       Slotbepalingen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.

 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.krachtuitzevenzonnestralen.nl.

Algemene Voorwaarden KUZZ, Kracht uit Zeven Zonnestralen - versie 2023

 Opgesteld naar de Algemene Voorwaarden van © Stichting Adiona

 

bottom of page